Fasade2.jpg

Advokater med bred kompetanse

Advokatkontoret dekker de fleste juridiske fagområder som er aktuelle for det indre østland. Hovedvekten av kontorets virksomhet består i juridisk rådgivning og forhandlinger for større eller mindre bedrifter, kommuner og privatpersoner. I tillegg utfører kontoret prosedyreoppdrag over et bredt spekter av fagområder, og utfører oppdrag for tingrettene i forbindelse med bobehandling og tvangssalg av eiendom.

Kontorets seks advokater har ulik faglig og yrkesmessig bakgrunn, og kontoret tilstreber en ikke ubetydelig grad av spesialisering hos den enkelte advokat for å kunne tilby den enkelte klient best mulig rådgivning og faglig kompetanse innenfor advokatvirksomhetens ulike arbeidsfelt. Samtidig dekker alle advokater grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, derunder eksempelvis arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65