For klienter

Informasjon om advokatsalæret og oppdraget

Advokater er pålagt å gi klienter en skriftlig oppdragsbekreftelse som gir opplysninger om pris og øvrige opplysninger/forutsetninger om advokatoppdraget. Følgende generelle opplysninger kan gis:

Vår beregning av godtgjørelse/salær for advokatbistand fastsettes etter en vurdering hvor flere forhold tas i betraktning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men for øvrig tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden. Det vil på forhånd være vanskelig å si noe eksakt om hvor mye de totale sakskostnadene vil beløpe seg til da de vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet.

Ved beregningen av salæret benytter vårt firma for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.100 - 2.000, som tillegges 25 % mva, hvilket gir kr. 1.375 - 2.500 pr. time. Ved fri rettshjelp gjelder andre satser, se nedenfor.


Fri rettshjelp:

Dersom inntekts-/formuesforholdene samt sakens karakter tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Personer som mottar fritt rettsråd (sak behandles utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats (kr. 1.020). Personer som mottar fri sakførsel (saker behandles for domstolene) skal betale en egenandel på 25 % av totalt salær, dog maksimalt 5 ganger offentlig salærsats på kr 1.020 (dvs. kr. 5.100).
Se mer om fri rettshjelp under våre lenker.

Rettshjelpsforsikring:

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Forsikringen dekker vanligvis utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100.000. Forsikringstaker må betale en egenandel bestående av et grunnbeløp samt 20% av det overskytende. Ta gjerne med forsikringspolisen til første konsultasjon slik at det raskt kan avklares om saken omfattes av forsikringen.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65