Adv. Per Espen Eid

per.jpgFødt 1957, juridisk embetseksamen 1986, advokat 1990. Han har tidligere erfaring som dommer-fullmektig ved Karmsund sorenskriverembete, politijurist ved Sunnmøre og Vestoppland politidistrikt, saksbehandler i sivilavdelingen i Justisdepartementet og ved Bærum likningskontor. Gjennom sin allmennpraksis har advokat Eid bred erfaring også fra prosedyre. Han har spesialfag innen bygnings-, regulerings- og ekspropriasjonsrett og har i de senere år i økende grad arbeidet med saker relatert til fast eiendom, herunder tomtefeste. Av øvrige saksområder nevnes kontraktsrett, arv, familie og skifterett foruten generelle
forretningsjuridiske spørsmål.

Advokat Eid har sittet i den militære flyhavarikommisjon og vært leder av Oppland krets av Den norske advokatforening.

Ta kontakt på eid@advokatene-gfes.no
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65